Các phím tắt trong corel draw

CorelDRAW  là 1 phần mềm dùng để thiết kế chuyên nghiệp.

Các bạn có thể thiết kế những sản phẩm trong ngành thiết kế quảng cáo, thiết kế in ấn, thiết kế logo, thiết kế bản hiệu, thiết kế thời trang, thiết kế thiệp mời các loại

Sử dụng các phím tắt trong Corel—->>> Giúp bạn thiết kế nhanh và chuyên nghiệp hơn.
🍀 “Ctrl+F2″, Vie&w Manager,” Mở cửa sổ xem
🍀 “Ctrl+F5″,Graphic and Text St&yles,” Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)
🍀 “Ctrl+F7″, &Envelope,” Mở cửa sổ gán hình
🍀 “Ctrl+F8″, Con&vert,” Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn
🍀 “Ctrl+F9″, &Contour,” Mở cửa sổ tạo viền
🍀 “Ctrl+F11″, Sym&bols and Special Characters,” Mở cửa sổ ký hiệu
🍀 “Ctrl+F12″, &Spell Check…,” Mở kiển tra chính tả
🍀 “Ctrl+PgDn”, Back O&ne,” Đặt đối tượng xuống 1 lớp
🍀 “Ctrl+PgUp”,Forward &One,” Đặt đối tượng chọn lên một lớp
🍀 “Ctrl+Delete”,Delete Word to Right,”Text Editing”, Xóa từ bên phải văn bản
🍀 “Ctrl+NUMPAD2″, Font Size Decrease,”Text Editing”, Giảm cở chữ xuống co trước đó
🍀 “Ctrl+NUMPAD8″, Font Size Increase,”Text Editing”, Tăng cở chữ lên co kế tiếp
🍀 “Ctrl+NUMPAD6″,Font Size Next Combo Size,”Text Editing”, Tăng giảm gấp đôi phông
🍀 “Ctrl+NUMPAD4″,Font Size Previous Combo Size,”Text Editing”, Như Ctrl+Numpad6
🍀 “Ctrl+Insert”, &Copy,” Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang
🍀 “Ctrl+Shift+A”, Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn
🍀 “Ctrl+Shift+D”, Drop Cap,”Text Editing”, Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
🍀 “Ctrl+Shift+Q”, Convert Outline To Obj&ect,” Biến đổi đường khung thành đối tượng
🍀 “Ctrl+Shift+T”, E&dit Text…,” Mở hộp thoại soạn thảo văn bản
🍀 “Ctrl+Shift+W”,Font Weight List,”Text Editing”, Danh sách phông sẳn có
🍀 “Ctrl+Shift+Z”, R&edo %s,” Đảo ngược lần cuối hủy thao tác
🍀 “Ctrl+A”, Select all objects,” Chọn tất cả các đối tượng
🍀 “Ctrl+C”, &Copy,” Sao chép vào bộ nhớ
🍀 “Ctrl+D”, &Duplicate,” Nhân bản đối tượng thêm lần nữa
🍀 “Ctrl+E”, &Export…,” Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác
🍀 “Ctrl+E”, Center,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản vào giữa
🍀 “Ctrl+G”, &Group,” Nhóm lại các đối tượng được chọn
🍀 “Ctrl+I”, &Import…,” Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản
🍀 “Ctrl+I”, Italic,”Text Editing”, Thay đổi văn bản kiểu nghiêng
🍀 “Ctrl+J”, &Options…,” Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW
🍀 “Ctrl+J”, Full,”Text Editing”, Gióng đều 2 bên văn bản
🍀 “Ctrl+K”, &Break Apart,”Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn
🍀 “Ctrl+L”, &Combine,” Kêt hợp những đối tượng đang chọn
🍀 “Ctrl+L”, Left,”Text Editing”, Gióng hàng trái
🍀 “Ctrl+N”, &New,” Tạo bản vẽ mới
🍀 “Ctrl+M”, Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản
🍀 “Ctrl+O”, &Open…,” Mở bản vẽ đã có
🍀 “Ctrl+P”, &Print…,” In bản vẽ
🍀 “Ctrl+Q”, Con&vert To Curves,” Chuyển đối tượng thành đường cong
🍀 “Ctrl+R”, &Repeat %s,” Lặp lại thao tác sau cùng
🍀 “Ctrl+R”, Right,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản về phải
🍀 “Ctrl+S”, &Save…,” Lưu trữ nhanh
🍀 “Ctrl+T”, &Format Text…,” Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản
🍀 “Ctrl+U”, &Ungroup,” Rã các đối tượng được chọn
🍀 “Ctrl+U”, Underline,”Text Editing”, Kiểu văn bản gạch dưới
🍀 “Ctrl+V”, &Paste,” Dán nội dung sao chép vào bản vẽ
🍀 “Ctrl+Y”, Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
🍀 “Ctrl+W”,Refresh &Window,” Làm mới cửa sổ bản vẽ
🍀 “Ctrl+X”, Cu&t,” Cắt chọn lọc trong Shape Tool
🍀 “Ctrl+Z”, &Undo Move,” Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

Enter Focus Academy – Viện CNTT ĐH QG HN

Địa chỉ: Tòa B – Trung tâm thương mại Hồ Gươm Plaza – 110 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

website: http://hocdohoa.org

Điện thoại: 0976447691 (Ms Phương)

Email: enterfocus4@yahoo.com

Leave a Comment