CSS: Thuộc tính font

Định nghĩa và sử dụng Thuộc tính font thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, … Cấu trúc tag { font: giá trị; } Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô... Read more →
0904345370
Liên hệ