Blending Shapes và Colors trong Illustrator – Tự học Illustrator

Illustrator Blend Tool hiện các trick của việc tạo ra quá trình chuyển đổi trơn tru giữa các đối tượng. Bạn có thể ghép mở đường để tạo ra hiệu ứng dây chuyền và kết hợp hình dạng để tạo ra Realistic Shadings. Có rất nhiều điều sáng tạo như khi bạn học photoshop, bạn có thể làm với công cụ Blend và bạn chắc chắn sẽ sử dụng nó rất nhiều trong minh họa của bạn.

Tham khảo : Lớp học Illustrator tại Hà Nội cầm tay chỉ việc

1. Hiệu ứng Blend

Dưới đây là một số công cụ thú vị là bạn có thể làm với pha trộn.

Realistic Shadings

Với mịn trộn bạn có thể tạo shading thực tế mà không thể được thực hiện với gradient.

Hiệu ứng dây chuyền

Bạn có thể tạo ra sóng dòng blending trừu tượng đẹp bằng cách sử dụng Công cụ Blend. Điều này được thực hiện bằng cách kết hợp một tối để một dòng ánh sáng màu xanh.

Phân phối các đối tượng

Với công cụ blend bạn có thể nhanh chóng sắp xếp các đối tượng với các bước cụ thể.

2. Hiểu cách làm việc của Blend

Đây là một sơ đồ nhanh chóng như thế nào một sự pha trộn vẻ. Một sự pha trộn cần ít nhất 2 đối tượng để pha trộn. Các đối tượng bắt đầu sẽ được pha trộn với các đối tượng cuối cùng với số lượng các bước bạn đã chỉ định cho sự pha trộn. Trong trường hợp này, tôi đặt nó thành 3 bước. Một cột sống cũng sẽ được tự động tạo ra. Cột sống này xác định các con đường ở giữa các đối tượng thực hiện.

3. Blending Objects

Phương pháp 1: Sử dụng Blend Chức năng

Để nhanh chóng làm cho một sự pha trộn mịn nhanh chóng. Chọn 2 đối tượng bạn muốn để pha trộn và đi Object> Blend> Make. Một sự pha trộn mịn với được tạo ra.

Phương pháp 2: Sử dụng công cụ Blend

Một phương pháp tôi luôn luôn sử dụng, được sử dụng công cụ Blend để thực hiện công việc. Tôi có thể có quyền kiểm soát nhiều hơn vào các điểm neo để pha trộn vào.

Trước tiên hãy chọn các đối tượng bắt đầu.

Chọn công cụ Blend.

Đầu tiên click vào các điểm neo của bạn muốn sự pha trộn để bắt đầu.

Tiếp theo, giữ phím Alt/Option khi bạn nhấp vào điểm neo thứ hai bạn muốn nó để pha trộn vào.

Một cửa sổ Blend Options bật lên. Chọn Specified và nhập Bước 3 cho các giá trị.

Sự pha trộn cuối cùng sẽ có ngôi sao morph để các ngôi sao cuối cùng trong 3 bước.

4. Tùy chọn Blend Đối với Blending Objects

Để nhanh chóng thay đổi một đối tượng màu min để bước quy định, Alt/Option nhấp chuột vào các đối tượng pha trộn với các công cụ Blend. Các Blend Options bật lên. Đặt Spacing Specified bước.

Thay thế Spine

Đôi khi, bạn có thể muốn sửa đường dẫn của cột sống đến một con đường cong thay vì các đường thẳng mặc định. Để làm điều này, bạn có thể chỉnh sửa các đường dẫn trực tiếp với công cụ Pen. Một cách sạch hơn để làm điều này là để vẽ đường đi của cột sống. Chọn con đường mới và các đối tượng pha trộn. Tới Blend> Replace Spine để thay thế cột sống.

Mở rộng Blends

Nếu bạn cần phải phá vỡ sự pha trộn thành các đối tượng riêng lẻ. Bạn có thể đi Object> Expand để mở rộng các đối tượng. Sau đó bạn có thể chỉnh sửa trong giữa các đối tượng.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ