Các lệnh thường được dùng trong Corel Draw.

Dưới đây là một số lệnh thường được sử dụng trong Corel Draw. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng lệnh được sử dụng như thế nào nha.

Xem thêm : Lớp học corel tại Hà Nội của Enter Focus Academy

Lệnh Order cho phép chúng ta thay đổi vị trí xếp lớp giữa các đối tượng với nhau.

Thao tác thực hiện thay đổi vị trí xếp lớp giữa các đối tượng:

Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí.

Chọn Menu Arrange, chọn Order, Chọn một trong các chức năng tại hộp thọai nhìn thấy.

To Front: Trên cùng. Nhấn tổ hợp phím Shift + PgUp.

To Back: Dưới cùng. Nhấn tổ hợp phím Shift + PgDown.

Lệnh Align and Distribute cho phép chúng ta giống hàng đối tượng A theo đối tượng B .

Thao tác thực hiện:

Chọn đối tượng A bằng công cụ Pick, đồng thời nhấn giữ phím Shift chọn tiếp đối tựơng B.

Chọn Menu Arrange, chọn Align And Distribute.

Hộp thọai xuất hiện: Xem hình:

Chọn chức năng canh lề rồi chọn Ok.

Theo phương ngang có: Left: phím tắt là L. Center: Phím tắt là C. Right: Phím tắt là R.

Theo phương đứng có: Top: phím tắt là T. Center: Phím tắt là E. Bottom: Phím tắt là B.

Lệnh Convert to Curve cho phép chúng ta chuyển biên các đối tượng được vẽ bằng các công cụ như Rectangle, Ellipse Tool về dạng biên cong để biến đổi nhanh bằng công cụ Pick.

Thao tác thực hiện lệnh Convert to Curve:

Chọn các đối tượng bằng công cụ Pick.

Chọn Menu Arrange, chọn Convert to Curve.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Q.

Lệnh Combine cho phép chúng ta kết hợp hai hay nhiều đối tượng với nhau thành một đối tượng duy nhất có cùng một thuộc tính.

Màu sắc và thuột tính của đối tượng kết quả là màu sắc và thuộc tính của đối tượng được chọn sau cùng.

Thao tác thực hiện kết hợp đối tượng:

Chọn các đối tượng bằng công cụ Pick.

Chọn Menu Arrange, chọn Combine.

Hoặc chọn chức năng Combine trên thanh đặc tính.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + L.

Lệnh Combine, Break Apart  trong CorelDRAW

Lệnh Break Apart

Lệnh Break Apart cho phép chúng ta tách đối tượng đã được Combine ra thành các đối tượng rời rạc hay tách các phần trong đối tượng bị Trim.

Thao tác thực hiện tách rời đối tượng:

Chọn các đối tượng đã Combine bằng công cụ Pick.

Chọn Menu Arrange, chọn Break Apart.

Hoặc chọn chức năng Break Apart trên thanh đặc tính.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + K.

Ba  Lệnh Group, Ungrpoup, Ungroup All khá quan trọng trong CorelDRAW chúng có tác dụng nhóm các đối tượng với nhau và hủy các đối tượng khi bạn đả nhóm .

Lệnh Group cho phép chúng ta nhóm hai hay nhiều tượng lại thành một nhóm. Hoặc nhóm các nhóm lại với nhau đồng thời giữ nguyên thuộc tính của các đối tượng.

Thao tác thực hiện nhóm các đối tượng:

Chọn các đối tượng bằng công cụ Pick.

Chọn Menu Arrange, chọn Group.

Hoặc chọn chức năng Group trên thanh đặc tính.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + G.

Lệnh Ungroup cho phép chúng ta hủy bỏ nhóm đã được Group sau nhất.

Thao tác thực hiện phân rã nhóm đối tượng:

Chọn nhóm đã Group bằng công cụ Pick.

Chọn Menu Arrange, chọn Ungroup.

Hoặc chọn chức năng Ungroup trên thanh đặc tính.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + U.

Lệnh Ungroup All cho phép chúng ta huỷ bỏ tất cả các nhóm đã Group lại.

Thao tác thực hiện phân rã nhóm đối tượng:

Chọn nhóm đã Group bằng công cụ Pick. – Chọn Menu Arrange, chọn Ungroup All.

Hoặc chọn chức năng Ungroup All trên thanh đặc tính.

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + U.

Leave a Comment

0904345370
Liên hệ