Tạo một file mới trong Illustrator – Tự học Illustrator

Học Illustrator cũng có một số nét giống với học photoshop, trước khi bạn muốn làm thì bạn cần phải mở một file mới rồi mới làm việc được. Như vậy, các bước dưới đây sẽ cho các bạn thấy được.

Tham khảo : Lớp học Illustrator tại Hà Nội

Create New Document

Tới File> New Document để tạo ra tài liệu đầu tiên của bạn. Gõ vào một tên cho tài liệu và nhấn Advanced để chọn RGB cho Color Mode như chúng tôi sẽ được làm việc cho màn hình. Nhấn Ok sau đó

Illustrator Workspace

Dưới đây là những không gian làm việc và một số thuật ngữ phổ biến để gọi nó. Nế